Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov e-shopu www.abovzoo.sk

Spoločnosť PET-SHOP s.r.o. so sídlom Nižný Heringeš 2031/1, 040 01, Košice - Vyšné Opátske, IČO: 36605018 (ďalej len "predávajúci" alebo "prevádzkovateľ“) spracováva v zmysle Nariadenia GDPR ( č. 2016/679) a podľa Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z., nasledujúce osobné údaje:

 • meno, priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • fakturačnú adresu
 • dodaciu adresu
 • históriu objednávok

Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje § 13 odst. b) ZoOÚ 18/2018 Z.z. na právnom základe Plnenie zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán.
Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe § 13 odst. c) a f) ZoOÚ 18/2018 Z.z. právny základ podľa osobitného predpisu a pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Zasielanie noviniek, akcií, zliav

Na e-mailovú adresu vám môžu býť s vaším súhlasom zasielané novinky, akcie, zľavy a zaujímavosti z oblasti chovateľstva.  V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.  Súhlas je platný do odvolania, dá sa kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek emailu s novinkami.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou PET-SHOP s.r.o. teda prevádzkovateľom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto prevádzkovateľa spracúva tiež sprostredkovateľ:
Poskytovateľ služby Shoptet, prevádzkovanej spoločnosťou Shoptet a.s., sídlom Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha. Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ. Prevádzkovateľ nemá určenú zodpovednú osobu.
Prevádzkovateľa je možné kontaktovať na emailovej adrese info@abovzoo.sk

Používanie cookies

Prevádzkovateľ osobných údajov, ako správca webovej stránky www.abov.sk  používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

 • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;
 • základné funkčnosti webových stránok

Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, a umožňuje ho § 13 odst. f) ZoOÚ 18/2018 Z.z.

Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možné buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia na emailovej adrese info@vet.abov.sk Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od doručenia. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Cookies sú ukladané na dobu najviac 2 roky  - platí pre cookies za účelom sledovania návštevnosti.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované treťou stranou:

Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 V súlade s ochranou osobných údajov máte práva:

 • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 • požadovať od prevádzkovateľa informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať si od prevádzkovateľa prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania,
 • požadovať od prevádzkovateľa vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie prevádzkovateľ vykoná, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami prevádzkovateľa,
 • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,
 • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

Direct Parcel Distribution s.r.o. so sídlom Technická 7, 82104 Bratislava, IČO: 35834498, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 26367/B

Caree s.r.o, so sídlom Karpatská 1328/3, 040 01 Košice, IČO: 50321846, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 39130/V, pre prístup a používanie služby Doruč.to

Packeta Slovakia s.r.o, so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapísana v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105158/B

Heureka Group a.s., so sídlom Karolínska 706/3, 18600 Praha 8, IČO: 07822774, zapísaná v obchodnom registri  Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č.24131

Pricemania s.r.o, so sídlom Karpatská 6, 81105 Bratislava - Mestská časť Staré Mesto, IČO 43860559, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro., vložka č.49437/B

Shoptet a.s., sídlom Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha, IČO 28935675Spisová značka: B 25395, Městský soud v Praze